fredag 17. oktober 2008

Verving
Reichsführer Himmler gjennomførte et Norgesbesøk i slutten av januar 1941 med bl a som mål å få nordmenn til å slutte seg til Tysklands sak. Etter et stort møte i Oslo 30.jan der bl a Quisling oppfordret til norsk innsats for å ”gjenopprette Norges våpenære”, begynte vervingen av de norske frontkjemperne. Men det gikk seint å få nordmenn til å melde seg. Det var få som var motivert for å slåss mot de vestallierte, og Vinterkrigen i Finland var over i mars. Mellom 200 og 300 meldte seg og sto klar til innsats i Divisjon Wiking sommeren samme år. Motivasjonen var i stor grad ønsket om å skape grunnlaget for en ny norsk hær.

Etter Tysklands innmarsj i Sovjet 22.juni 1941 og Fortsettelseskrigen i Finland var det lettere å få vervet frontkjempere. Nå ble ”kampen mot bolsjevismen” kjørt fram som kjernen i vervekampanjen.

Gjennom plakater, filmreklamer, avisoppslag og egne vervefilmer skulle norsk ungdom overbevises om hvor nødvendig det var å gjøre felles sak med tyskere og finner mot det bolsjevistiske uhyret i øst. Man spilte på tema som fedrelandskjærlighet, offervilje, nordisk vågemot og stridslyst med røtter i vikingidealene osv.
Både NS-folk og tyske ververe dro rundt i landet og holdt møter for å få folk til å verve seg.

Et sentralt tema var at en nå endelig fikk sjansen til å hjelpe finnene, noe en hadde ønsket men ikke fikk lov til under Vinterkrigen. Ververne lovte at de skulle få egne norske avdelinger med norske distinksjoner på uniformene, norske offiserer og norsk kommandospråk.

Mange av de som vervet seg hadde deltatt i kampen mot tyskerne i april – juni 1940. Et overraskende stort antall norske offiserer meldte seg.

Det var nok mange nordmenn som hadde sympati med finnene og gjerne skulle hjulpet dem, men for de fleste nordmenn var det utenkelig å gå inn på samme side som de tyske okkupantene. Det ville være å utkjempe Hitlers krig.
Derfor ble frontkjemperne av de fleste sett på som forrædere og tyskernes lakeier.

Kom gjerne med mer info om hvordan vervingen skjedde!

Her kan du se litt av den propagandaen som ble brukt! (Nordiki)

Ingen kommentarer: